Nyheter

Med alder f?lger visdom – 250-?rsjubilanten Bergen Filharmoniske Orkester roses i kulturdepartementets evalueringsrapport

?Vi er utrolig glade og stolte over den flotte tilbakemeldingen fra kulturdepartementets evaluerings-utvalg. Vi anerkjennes for v?r musikalske kvalitet og for at vi har bevisste kunstneriske visjoner og gjennomreflekterte m?l. Ikke minst roses vi konkret fordi vi har maktet ? gj?re visjon til handling og skapt vesentlige resultater?, sier administrerende direkt?r Bernt E. Bauge som gir honn?r til orkesterets musikere og dets stab for helhjertet innsats.
Panelet trekker s?rlig frem at orkesteret;
Har h?ye ambisjoner og har skapt vesentlige resultater som samsvarer med orkesterets visjoner:
Den musikalske kvaliteten er selve kjernen i orkesterets kunstneriske visjon og orkesteret har opplevd en sterk kunstnerisk vekst.
Det er tydelig at orkesteret arbeider etter bestemte kunstneriske akser.
Det er imponerende spennvidde i repertoaret, og norsk musikk f?r god plass.
Det tas reflekterte programmeringsgrep for den enkelte konsert.
Har en ny tiln?rmingsm?te til det samtidige repertoar; satsing p? st?rre verk samt samarbeid med utenlandske orkestre om bestillingsverk.
Har sv?rt gode resultat ? vise til innenfor det romantiske repertoaret.
Utviklingen av en stor og varm strykeklang har v?rt en ledetr?d.
Har lykkes med sin internasjonale satsning og har f?tt et kunstnerisk l?ft:
Bevisst kompetansebygging har styrket individuell og kollektiv selvtillit.
Satsing p? utenlandsturneer og innspillinger har gitt et kunstnerisk l?ft.
Positiv oppmerksomhet om orkesteret internasjonalt.
Sjefdirigent Andrew Littons sentrale rolle i internasjonaliseringen fremheves.
Driver metodisk og pedagogisk nybrottsarbeid rettet mot barn, unge og s?rskilte m?lgrupper:
?Bli inspirert!? rettet mot Bergens sjetteklassinger.
Egen orkesterpedagog og bruk av skolenes dataverkt?y ?It?s Learning?.
?Musikk for minnet? – for personer med hukommelsessvikt.
Har en talentsatsning som er et viktig bidrag til utviklingen av norske solister og dirigenter.
Har en imponerende liste over samarbeidspartnere lokalt og regionalt og en sv?rt bred kontaktflate i byen og regionen:
En sterk posisjon i regionen og arbeider strategisk for ? bidra til vekst og kvalitet p? musikkfeltet nasjonalt og regionalt.
Orkesterets avgj?rende rolle i etableringen av Bergen Nasjonale Opera fremheves.
Deltakelse og den historiske rollen p? Festspillene er av stor betydning.
Har en dyktig og engasjert administrasjon:
Med effektiv drift og moderne styringsstrukturer, samt tydelige planleggings- og produksjonsprosesser.
Som arbeider m?lbevisst med ? gj?re musikken tilgjengelig for et stort publikum.
Som arbeider strategisk med publikumsutvikling og for ? gj?re konsertene mer attraktive som sosial arena gjennom utvidelse av konsertopplevelsen.
St?r i en s?rstilling n?r det gjelder ? mobilisere st?tte fra n?ringslivet:
En st?tte som har v?rt avgj?rende for orkesterets vekstprosjekter
Kan vise til god ressursutnyttelse og har h?ndtert ambisi?se planer p? en god m?te.
“Bergen Filharmoniske Orkester er v?rt eldste symfoniorkester. Det kan i 2015 feire sitt 250-?rsjubileum. Vi snakker her om en unik kulturinstitusjon i Norge, og i dette tilfelle er panelets oppfatning at ‘med alder f?lger visdom’. Dette reflekteres b?de i den skriftlige egenevalueringen fra orkesteret, i m?ter med panelet, og ikke minst i de klingende resultater panelet har hatt anledning til ? bed?mme, b?de i konsertsalen og p? innspillinger”, fra panelets rapport.

Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) befinner seg i europeisk toppklasse og vil feire sitt 250-?rs jubileum i 2015. Under sjefdirigent Andrew Litton har orkesteret de siste ?rene styrket sin internasjonale posisjon betraktelig, gjennom turnevirksomhet og innspillinger. Edward Gardner er engasjert som f?rste gjestedirigent fra august 2013, og overtar som sjefdirigent i oktober 2015.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy